For å bli en lærebedrift må det søkes om godkjenning i de aktuelle fagene.

Alle bedrifter som kan gi opplæring i fagets læreplan og har tilstrekkelig faglig kompetanse, kan søke om godkjenning.

Opplæringsloven stiller flere krav til lærebedriften. Det er viktig å huske at opplæringskontoret er der for å hjelpe til dersom du trenger det.

Lærebedriften må:

  • Utarbeide en intern plan for opplæringen med utgangspunkt i læreplanen for faget til lærlingen. Planen kan være en enkel oppstilling av arbeidsoppgaver knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanen.
  • Ha et godt arbeids- og læringsmiljø som gir lærlingen personlig støtte og kyndig veiledning.
  • Ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Dette skal dokumenteres i en opplæringsbok/-logg/-mappe.
  • Gjennomføre vurderingssamtaler med lærlingen minst hvert halvår.
  • Jevnlig vurdere opplæringen av lærlingene i bedriften.
  • Melde lærlingen opp til fag- eller svenneprøve ved læretidens slutt. Lærebedriften er ansvarlig for gjennomføring av prøven.

Tilsvarende krav stilles til bedrifter som tar inn lærekandidater.

Kan bedriften velge hvilken lærling den vil ha?

Ja, forutsatt at bedriften er godkjent som lærebedrift. I utgangspunktet er det opp til hver enkel bedrift hvordan den vil rekruttere lærlinger. Noen foretrekker å søke etter lærlinger selv og gjennomfører en nærmest vanlig ansettelsesprosedyre. Andre velger kandidatene som opplæringskontoret formidler. Det er også vanlig at lærlingene selv oppsøker bedriften og ber om læreplass.

Viktig å være tidlig ute
Siden nye lærlinger vanligvis begynner læretiden i august når skolen starter, bør du starte rekrutteringsarbeidet tidlig på året. De mest drevne bedriftene er svært tidlig ute for å sikre seg de beste kandidatene. Jo mer aktiv og jo tidligere din bedrift er, desto større sjanse er det for at du får akkurat den lærlingen du ønsker.

Opplæringskontoret får søkerlistene et par uker etter søknadsfristen 1. mars. Lærebedrifter får deretter tilsendt en oversikt over elever som har søkt om læreplass i det faget bedriften er godkjent i. Karakterutskrift følger med. Lærebedriften kan deretter kalle inn aktuelle elever til intervju for å vurdere om kandidatene vil passe i bedriften.

Lærekontrakt
Når du kar funnet den rette kandidaten, skal bedriften inngå en lærekontrakt med lærlingen. Kontrakten er et standardisert skjema som bedriften får fra fylket. Den utfylte kontrakten skal returneres til fylket senest en måned etter at kontrakten er inngått, slik at fylket får registrert at eleven har fått læreplass.

Dersom bedriften er medlem av opplæringskontoret, inngår vi lærekontrakten med lærlingen mens bedriften har det formelle arbeidsgiveransvaret.

Hvor sannsynlig er det at bedrifter i min bransje får en lærling?

Tilgangen på læreplasser og lærlinger varierer mellom ulike bransjer. Generelt har de fleste bransjer et overskudd på lærlinger som ønsker læreplass. I noen bransjer er det derimot ikke nok lærlinger. Utdanningsmyndighetene og opplæringskontoret samarbeider aktivt for å løse disse utfordrningene.

Tilgangen til lærlinger til mer spesialiserte fag varier også fra region til region. Generelt kan det være litt vanskeligere å finne den rette lærlingen dersom faget er lite og spesialisert.

Dersom du ønsker å vite mer om lærlingsituasjonen for din bedrift, bransje eller fag, råder vi deg til å ta kontakt med oss.