IL LÆREBEDRIFTER OG § 3-5 -KANDIDATER (PRAKSISKANDIDATER) Tverrfaglig eksamen for praksiskandidater. Litt Informasjon om de bestemmelser som gjelder for teorieksamen til fagprøvekandidater. Følgende ordninger ble innført fra og med 1998. Bestemmelsene gjelder for:

  • lærlinger som ikke følger hovedmodellen for fagopplæring etter Reform-94
  • § 3-5 -kandidater (tidligere kalt §20- kandidater) som ikke har gjennomført og bestått det aktuelle grunnkurset (GK) og videregående kurs 1 (VKI) i videregående skole.

For disse er det innført en tverrfaglig teorieksamen som omfatter studieretningsfagene på VKI.

Denne teorieksamen må være avlagt og bestått før oppmelding til fagprøvens praktiske del.

Eksamen er en tverrfaglig skriftlig eksamen på 5 timer. At eksamen er tverrfaglig betyr at den omfatter alle studieretningsfagene som hører til på VKI for det faget en etterpå vil avlegge fagprøve i.

Eksamensbesvarelsene vurderes av to sensorer. Det benyttes tallkarakterer, der laveste karakter er 0, og høyeste karakter er 6. Det kreves karakteren 2 eller bedre for å bestå eksamen.

Eksamen avholdes 2 ganger pr. år. Om våren i første halvdel av juni, om høsten i første halvdel av desember.

Oppmeldingsfristene er 15. januar for våreksamen og 15. september for høsteksamen.

Skjema for oppmelding til eksamen og ytterligere informasjon fås ved henvendelse til:

  • Troms Fylkeskommune, Utdanningsetaten, Postboks 6600, 9296 Tromsø tlf.: 77 78 80 00

§ 3-5 -kandidater melder seg selv opp til den tverrfaglige eksamenen. Eksamen kan avlegges uten å oppfylle praksiskravet som gjelder for å få avlegge fagprøvens praktiske del.

For å være best mulig forberedt til å løse eksamensoppgavene, må du kjenne læreplanen. Læreplan og kopier av tidligere eksamensoppgaver kan du få (mot en kopieringsavgift) ved å henvende deg til en av oppmeldingsstedene nevnt ovenfor. Der kan du også få forslag til lærebøker og oversikt over hvilke hjelpemidler som er tillatt under eksamen. Læreplaner finnes også på http://www.utdanning.no.

I noen fag arrangeres det kurs. Oppmeldingsstedene hjelper til å finne aktuelle kurs.

Det er mulig å få eksamen særskilt tilrettelagt når en kan dokumentere behov for det. Dokumentasjon av behov for tilrettelegging kan være attest fra lege ved f.eks. allergi, rygglidelser o.l., eller uttalelse fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for f.eks. lese- og skrivevansker. Oppmeldingsstedene vil gi hjelp og råd i forbindelse med dette.

Oppmeldingsstedene må få melding om behov for tilrettelegging og mulighet til å se dokumentasjonen for behovet så tidlig som mulig. Det er en egen plass for dette på oppmeldingsskjemaet.

  • Det er viktig at oppmeldingsskjemaet er nøyaktig og tydelig utfylt.
  • I rubrikken for "fag" føres navnet på det faget en vil ta fagprøve i.
  • I rubrikken for "VKI-kurs" føres navnet på det VKI-kurset som fagprøven krever. Det er svært viktig at dette føres riktig, da det er dette som bestemmer hvilken eksamensoppgave du får. Det beste er derfor å fylle ut dette i samråd med oppmeldingsstedet.
  • I rubrikken for oppmeldingssted krysses det av for det stedet en sender eller leverer oppmeldingen til. Det er ikke nødvendigvis slik at eksamen blir holdt der en melder seg opp. I god tid før eksamensdagen vil en få bekreftelse på at oppmeldingen er mottatt og beskjed om hvor og når en skal møte fram til eksamen.
  • Dersom en ikke mottar slik melding, bør en ta kontakt med oppmeldingsstedet.

Praksiskandidater født før 01.01.1978 og som ikke har 3- årig videregående skole fra før, betaler ikke eksamensavgift. Lærlinger betaler ikke eksamensavgift, men vedlegger kopi av lærekontrakt. Alle andre må legge ved kvittering for betalt eksamensavgift for at oppmeldingen skal være gyldig. Eksamensavgiften er kr 260,- for første gangs eksamen i et fag, kr 530,- senere i samme fag. Giroblankett for eksamensavgift fås ved oppmeldingsstedene.

Når en møter opp på det eksamensstedet en har fått oppgitt, er det viktig å ha gyldig legitimasjon lett tilgjengelig for kontroll. Det samme gjelder kvitteringen for betalt eksamensavgift. Den som skal opp til eksamen, har selv ansvar for å ha med de nødvendige hjelpemidlene som er tillatt.

Eksamensresultatene (karakterene) vil normalt foreligge ca 4 uker etter eksamen. Når karakterene foreligger, sender eksamensskolen dokumentasjon i form av et "kompetansebevis".

De som har fått dokumentasjon på at den teoretiske eksamen er bestått og ønsker opplysninger om hvordan de skal gå fram for å avlegge den praktiske prøven, vil få dette ved henvendelse til Fylkesutdanningssjefen i Nord- Trøndelag.

Oppmeldingsstedene hjelper gjerne den som er usikker på noe i forbindelse med oppmelding til eksamen.

Voksnes rett til utdanning

Mer info kommer....